Profil:
Planowanie energetyczne

Strona WWW:
www.wmae.pl

Audyty energetyczne i usługi Alternatora są elementem oferty Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej, która wspiera rozwój nowych, oszczędnych rozwiązań energetycznych i ochronę środowiska w regionie.

Warmińsko – Mazurska Agencja Energetyczna Spółka z o.o. to instytucja „non – profit”  utworzona przez Agencję Wykonawczą ds. Konkurencyjności i Innowacji (EACI) w Brukseli i Województwem Warmińsko – Mazurskim w ramach programu „Inteligent Energy Europe”. Powołano ją w drodze uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Głównym celem działalności Agencji jest podnoszenie świadomości społecznej
i realizowanie zadań w zakresie ochrony środowiska naturalnego i poszanowania energii, jak również w zakresie promocji sprzyjającego ochronie środowiska wykorzystania energii.

Warmińsko – Mazurska Agencja Energetyczna oferuje:

  • szkolenia dla pracowników administracji publicznej z zakresu zrównoważonego rozwoju i planowania energetycznego,
  • usługi dla samorządów, sporządzanie założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, strategie ekoenergetyczne,
  • usługi szkoleniowe dla dorosłych, dzieci i młodzieży w zakresie poszanowania energii i ochrony środowiska,
  • wspomaganie przedsięwzięć energooszczędnych poprzez pozyskiwanie krajowych i zagranicznych źródeł finansowania,
  • monitorowanie rozwoju regionalnego rynku energetycznego,
  • organizację konferencji i seminariów tematycznych,
  • kampanie promocyjne nowych technologii, paliw odnawialnych i poszanowania energii,

organizowane projektów i programów demonstracyjnych, analizę stanu i przyczyn nadmiernej energochłonności oraz jej skutków z punktu widzenia środowiska i gospodarki.